Savci.upol.cz Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura Savci.upol.cz

Výkladový slovník - V

názvy, pojmy, jména, definice, zkratky

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

V

vačnatec (ang. marsupial)
Viz "savec - vačnatý".
A member of a group of mammals 1) that generally do not have a placenta and 2) whose females generally have a pouch on the abdomen containing the nipples, where newborn young are carried. Marsupials include bandicoots, kangaroos, opossums, wombats and others.
Vačnatí (ang. Marsupials)
.....def. ....."..".
vádí (ang. ...)
[čti: vádý], suché údolí zaplněné vodou jen po zimních a jarních deštích. Typické pro aridní a semiaridní oblasti.
vagína (ang. vagina)
Viz "pochva".
vaječná buňka (ang. .)
Viz "buňka - vaječná".
vajíčko (ang. egg)
.....def. ...... Srovnej "vejce" ptáků.
vakcína (ang. vaccine)
...text....
var. (ang. var.)
Zkratka používána pro označení variety. V trinomickém zápisu se píše nekurzívou mezi druhovým jménem a názvem variety. Pro označení více variet jednoho druhu se užívá zkratka "vars."
variabilita (ang. variability)
.....def. ....."..".
varieta (ang. variety, form)
Toto označení se užívá zejména v botanickém názvosloví pro vyšlechtěné formy druhu. Viz "Forma".
varle (ang. testicle, spermary)
Samčí pohlavní žláza uložená v šourku, v níž se tvoří spermie a samčí pohlavní hormon.
varování (ang. warning)
Upozornění na blízké nebezpečí hroící živočichům. Varování může mít zvukovou, pachovou, optickou či hmatovou formu.
Vazivo (ang. ......)
.....def...."..".
věda (ang. .)
.."..".
vědecké jméno (ang. scientific name)
Viz "jméno - vědecké".
vejce (ang. egg)
....def. ptačí vejce, ptakořitných vejce, a jejich rozdíly......."..".
vejcorodí (ang. .)
.....def....."..".
vejcovod (ang. .)
....def....."..".
Věk (ang. age)
Trvání individuální existence měřené časem. Každý živočišný druh má geneticky podmíněnou délku života. Mezidruhoví rozdíly v maximání délce života jsou větší naž individuální rozdíly uvnitř druhu. Uvádí se, že u savců je věk velkých zvířat vyšší než u malých. Pravděpodobně to souvisí s intenzitou metabolizmu, který je v nepřímém poměru k délce života.
- dospělosti -
vertex (ang. vertex)
Viz "temeno".
velryba (ang. whale)
(1) Lidový název pro všechny velké druhy z řádu kytovců.
(2) Zástupce čeledi velrybovití z podřádu kosticovci.
velrybí tuk (ang. blubber)
Viz "tuk - velrybí".
vemeno (ang. udder)
Soubor mléčných žláz některých savců, především u přežvýkavců a koní (klisny). Počet mléčných souborů a jejich uložení je druhově specifický. U turů, ovcí, koz a koňovitých je vemeno uloženo v podbřišku a stydké krajině. U prasatovitých, šelem a hlodavců je v oblasti mezi spodinou břicha a hrudníkem. Pouze u netopýrů, lenochodů, slona, opic a člověka je mléčná žláza lokaizována na hrudníku.
vena/véna (ang. .)
Viz "žíla".
Vermes (ang. Vermes)
Bilaterálně souměrní protáhlí živočichové s článkováním těla nebo bez článkování. Většinou nemají pevný obal těla, a bývají proto jen vzácně zachováni v podobě fosilií. Zachovány jsou pouze tvrdé části jejich těl (zoubky, háčky, čelisti) a stopy po životě (chodbičky, stopy po lezení a požerky). Systematicky netvoří přirozený celek. Větší počet kmenů. Od prekambria. KZ
vertebra (ang. ......)
Obratel. Viz "obratel".
Vertebrata (ang. .)
.."..". OP
veterinární (ang. .)
Zvěrolékařský. Srovnej "humánní".
veterinární lékařství (ang. .)
Viz "lékařství - veterinární".
větevnice (ang. .)
Myslivecké pojmenování kuny lesní. Viz také pelešnice a medovka.
vibrisy (ang. .)
.."..".
vir (ang. .....)
Viz "virus".
viróza (ang. .)
Infekční onemocnění způsobené viry.
- pomalá - označení pro skupinu onemocnění nervového systému, u nichž byl prokázán infekční původ a které se po infekci vyvíjejí dlouhou dobu (měsíce až roky)."..".
- ... - .....def...."..".
virus (ang. .....)
Množ. č. "viry". Drobná částice živé hmoty tvořená dědičnou informací v podobě nukleové kyseliny (DNA, RNA) a bílkovinným obalem. Viry jsou infekční částice vyvolávající onemocnění živočichů, rostlin ev. ničící baktérie.
viviparie (ang. ......)
Viz "živorodost".
vlas (ang. hair)
Druh chlupu, které vyrůstají po narození na temenišíji lebky a vytvářející kštici na hlavě. Pojem se používá především u člověka.
- opičí - Fosilní kaučuk ve formě vláken, která představují vulkanizovaný obsah mléčnic (zvláště druhů rodu Ficus). Je to označení, které pochází od horníků z oblasti Halle, kteří tato světle hnědá vlákna nalézali někdy ve velkém počtu v terciérních ložiscích hnědého uhlí.KZ
vlna (ang. wool)
Vláknitý rohovitý útvar kůže ovcí s řadou specifických vlastností určující její textilní hodnotu. Výrazem "vlna" se nesprávně označuje i srst některých jiných savců - lamy, velbloud, koz a králíků či i podsada šelem a divokých prasat.
voda (ang. .)
....def...."..".
vodní (ang. aquatic)
Viz "akvatický".
vorvaň (ang. .)
.."..".
vorvaňovina (ang. spermaceti)
........"..".
vous (ang. .)
.."..". OP
vrh (ang. ....)
Myslivecké označení jednak pro porod samice savců, jednak pro mláďata jedné samice šelem, hlodavců a hmyzožravců, příp. savců obecně, kromě kopytníků. Viz "porod".
vřetenní kost (ang. radius)
Viz "kost - vřetenní".
.....dlouhá rourovitá kost, která spolu s loketní kostí tvoří kostru předloktí.
vřeštění (ang. .)
Druh zvuku, který má podobu pronikavého křiku. Vyskytuje se např. u vřešťana, společensky žijící opice, jejíž hlas zesilují rezonanční vaky v hrtanu.
vrubování (ang. .)
Jedna z metod značkování zvířat. Vystřihování nebo vykrajování ušních boltců.
všekaz (ang. termite)
...def...."..".
všežravec (ang. omnivor)
Živočich konzumující potravu kterékoliv trofické úrovně". Potravu všežravců tvoří jak rostlinná, tak i živočišné složka. Srovnej "masožravec", "býložravec".
všežravost (ang. omnivory)
Konzumace potravu jakékoliv trofické úrovně", tj. jak rostlinné, tak i živočišné. Srovnej např. "monofágie".
vůl (ang. ox)
Vykastrovat samec tura domácího.
vulva (ang. ...)
Zevní část pohlavního ústrojí samic některých domácích zvířat (krávaa, klisna, prasnice). Vulvu tvoří dva stydké pysky, které uzavírají stydkou štěrbinu. Okolí vulvy se označuje jako ohanbí.
výběr (ang. selection)
- přírodní - síly, které způsobují, že někteří jedinci populace přispívají do následujících generací více potomky (a geny) než jiní; to časem vede ke změnám v genetické skladbě populací, tj. k evoluci. B-H-T Viz též "zdatnost".
- přirozený - syn. přírodní výběr.
- skupinový - (ang. group selection) - evoluční proces, o němž se předpokládá, že působí spíše prostřednictvím různého počtu potomků určitých skupin než prostřednictvím jedinců.
- umělý - výběr prováděný člověkem, který zasahuje do přírody, ve srovnání s přirozeným výběrem, velmi radikálně a v krátkých časových úsecích. Uplatňuje se zejména v plemenitbě a šlechtění.
výběžek (ang. projection)
....def. ....
vyhubený (ang. .)
.."..".
výkal (ang. faeces)
Obsah konečníku, který se při defekaci vypuzuje řití z těla ven.
vykastrovat (ang. devirilize)
Zbavit pohlavních žláz.
vylučování (ang. ....)
Odstraňování nepotřebných produktů organizmu pro jeho metabolizmus.
vymírání (ang. extinction)
- ekologické (ang. ecological extinction) - zmenšování (snižování) počtu jedinců druhu až k takové hustotě, že, ačkoliv je stále přítomen, nedochází již delší dobu k vzájemným interakcím s jinými druhy.
.."..".
výskok (ang. .)
Místo na stromě, kde hřaduje kuna.
výskyt (ang. .)
- alopatrický - Viz "alopatrický".
- bipolární - typ disjunktivního areálu omezeného na oblasti kolem obou zemských pólů, s absencí v pásmu rovníkovém.
- sympatrický - .......
vyšší rostliny (ang. .)
Viz "rostlina - vyšší".
vytloukání (ang. )
Chování parohatých savců, kteří "vytloukáním" zbavují vyzrálé (vyvinuté) parohy kožovitého obalu, tzv. lýčí. ..".
vývoj (ang. ....)
.....def...."..".
- prenatální - .....def...."..".
vývojový strom (ang. evolutionary tree)
Viz "strom - vývojový".
vzájemnost (ang. mutualism)
Viz "mutualizmus".
vzteklina (ang. rabies)
Akutní nakažlivé onemocnění přenosné i na člověka. Původcem onemocnění je neurotropní vir ze skupiny rabdovirů.

Použitá literatura


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno