Savci.upol.cz Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura Savci.upol.cz

Výkladový slovník - B

názvy, pojmy, jména, definice, zkratky

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

B

babirusa (ang. babirussa)
Druh prasete. Žije na Sulawesi, má lysou kůži a nahoru stočené špičáky prorůstají kůží.
baby (ang. baby)
Čti: [bejbi]. Anglický výraz pro dítě. V češtině používáno jako hovorový výraz pro děťátko, nemluvně. Anglické označení "bushbaby" [bušbejbi] pro některé druhy komb Euoticus vzniklo na základě podobnosti křiku těchto poloopic s pláčem lidských nemluvňat.
bacil (ang. .)
(1) Bakterie rodu Bacillus.
(2) Obecný název bakterií tvaru tyčky, např. bacil Kochův (Mycobacterium tuberculosis).
(3) Laické obecné označení pro choroboplodné zárodky. PSM
baculum (ang. .)
Penisová kost. Kost v penisu některých savců. Viz "kost - penisová".
bagoun (ang. .)
Uherský vepř kadeřavý. Obchodník s bagouny se nazývá "bagounář".
bahnice (ang. .)
Pojmenování jednak březí ovce, a jednak ovce dospělé, vhodné k plemenitbě.
bachor (ang. paunch)
.............
bakalář (ang. )
Zkr. Bc. - absolvent bakalářského (tj. nižšího vysokoškolského) studia. Srovnej "Mgr.".
bakterie (ang. .)
Jednobuněčný mikroorganizmus, primitivnější stavby než mají buňky rostlin a živočichů. Nazdíl od viru obsahuje bakterie kromě dědičné informace (DNA) i organely, které ji umožňují život a množení v příznivých podmínkách nezávisle na hostiteli. Zemně od buněčné membrány bakterie je bakteriální stěna, jejíž základní složkou je murein.
- aerobní - bakterie žijící za přístupu vzduchu.
- anaerobní - bakterie žijící za nepřístupu vzduchu, případně v bezkyslíkatém prostředí.
balek (ang. .)
Stažená vypreparovaná kůže savčí nebo ptačí, určená pro studijní, nikoliv výstavní účely. OP
bambus (ang. bamboo)
Botanicky rod Bambusa. Bambusy jsou až 40 metrů vysoké tropické a subtropické trávy, které mají vyvinuté dřevité stonky a tuhé, kožovité listy. Vzhledem k velkému obsahu nestravitelných složek v rostlině a pokrytí listů drsnou směsí obsahující křemen je pro mnoho živočichů obtížné bambus požírat a trávit. Bambusofágním (bambusem se živícím) savcem je panda velká (Ailuropoda melanoleuca).
barba (ang. .)
Viz "vous".
Barrande (ang. Barrande)
Joachim Barrande (1799-1883) - francouzský geolog a paleontolog. Dlouhá léta se zabýval průzkumem českého staršího paleozoika. Napsal dvaadvacetisazkové dílo Středočeský systém silurský. Proslavil tak v oblasti geologie české země po celém světě. rozsáhlé sbírky i knihovnu věnoval Národnímu muzeu v Praze. jeho dílo je ještě dodnes jedním ze základů geologicko-paleontologického vědního oboru.
barzoj (ang. .)
Ruský chrt.
barvař (ang. .)
Myslivecké obecné označení pro plemena psů sloužících k vyhledávání střelené zvěře sledováním stop krve (tzv. barvy). OP
basipodium (ang. .)
Část končetiny zahrnující carpus a tarsus.
bastard (ang. .)
V kontextu živočichů je takto označován kříženec, míšenec. U člověka se užívá jako hanlivé označení nemanželského dítěte.
batyální (ang. bathyal)
Žijící na dně oceánu.
batypelagický (ang. bathypelagical)
Žijící na v oceánských hlubinách, ale ve volné vodě.
bazální (ang. basal)
Označení místa na těle ve smyslu "u základu", "u kořene". Srovnej "apikální".
bazální metabolizmus (ang. .)
Viz "metabolizmus - bazální".
bazální teplota (ang. .)
Viz "teplota - bazální".
bazický (ang. .)
Viz "zásaditý" = "alkalický".
Bc. (ang. Bc.)
Zkratka pro vysokoškolský titul - bakalář.
bederní oblast (ang. .)
Viz "oblast - bederní".
bentický (ang. benthic)
Žijící na dně sladkovodních vod (jezer, řek, rybníků).
benthos (ang. .)
Viz "bentos".
bentos (ang. .)
Společenstvo živočichů žijících na vodním dně. Bentická zvířena se dělí na složku sesilní čili sedentární (přisedlou), např. koráli, houby, sasanky aj. a na vagilní čili eratickou (pohyblivou), např. raci, škeble, hvězdice, ryby aj. OP
bělima (ang. .)
Hovor. "bělmo". Bílá zevní část oka tvořená vazivem. V přední části přechází v rohovku.
bérec (ang. .....)
Část dolní končetiny mezi kolenem a nohou. Kostru bérce tvoří kost holenní a lýtková.
bestie (ang. .)
Pejorativní označení pro divoká, dravá a "zlá" zvířata odvozené z latinského slova. Přeneseně označuje nelidského a krutého člověka.
beta diverzita (ang. beta diversity)
Viz "diverzita - beta".
bezčelistnatci (ang. ...)
Primitivní vodní obratlovci bez čelistí. Z nich dodnes přežívají jen mihule a sliznatky.
bezoár/bezoáry (ang. .)
Kulovité útvary, které se vyskytují v předžaludcích přežvýkavců. Vznikají stmelením pryskyřičnatých a jiných látek, nejčastěji vláken rostlin či spolknutých chlupů do tvaru koule. V zažívacím ústrojí na tyto koule působí soli a další látky, které jim dají hladký a lesklý povrch, takže byly odpradávna předmětem zájmu lovců a dokonce platily za předměty, mající kouzelnou moc.
bezobratlí (ang. invertebrate)
Živočich, který nemá páteř (např. hmyz, pavouci, měkkýši či korýši).
bi- (ang. bi-)
Označuje počet 2
bibliografický odkaz (ang. bibliographic reference)
Uveřejněná citace odkazující na určitou publikaci.
bičík (ang. flagellum)
Struktura umožňujícící pohyb některým buňkám (např. spermiím) či nižším organizmům (prvokům - bičíkovcům).
bigenerický kříženec (ang. .)
Viz "kříženec - bigenerický".
bikondylní (ang. bicondyle)
....def. ......"..".
bilaterální symetrie (ang. bilateral symmetry)
Viz "symetrie - bilaterální".
bílkovina (ang. ......)
Vysokomolekulární látka (makromolekula) tvořená řetězcem aminokyselin, kterých může být v jedné molekule až několik tisíc. Bílkoviny se podílejí na stavbě organizmu, metabolizmu (enzymy), obranyschopnosti (protilátky). Uplatňují se i v krvi, v činnostech svalů apod. PSM"..".
binérní nomenklatura (ang. .)
Viz "nomenklatura - binérní".
binokulární vidění (ang. .)
Zrakové vnímání, kdy dvě oči míří dopředu, takže zorná pole se překrývají. Tento způsob vidění umožňuje organizmu zjišťovat hloubku či sílu objektu.
binomen (ang. .....)
Viz "jméno - binominální".
bio- (ang. bio-)
Předpona označující "živé". Odvozeno z řeckého slova "život".
biocid (ang. biocid)
Chemikálie ničící život - pesticidy, herbicidy, arboricidy, insekticidy apod.
biocenóza (ang. biocenosis)
Společenstvo organizmů určitého biotopu. Živočišná složka biocenózy se označuje zoocenóza, rostlinná fytocenóza.
biodiverzita (ang. biodiversity)
Celková rozmanitost všech forem života, buď na Zemi jeko celku, nebo v popisovaném regionu.
biogenetický zákon (ang. .)
Viz "zákon - biogenetický".
biochor (ang. .)
Společenstvo rostlin a živočichů určité geografické oblasti s charakteristickým typem vegetace. Základní typ biocenózy (např. listnatý les, step).
biolog (ang. biologist)
Vědec, který studuje živé organizmy a procesy v nich probíhající, jejich stavbu, chování, vývoj, původ, rozšíření a jiné aspekty jejich života.
biologická rozmanitost (ang. biological diversity)
Viz "rozmanitost - biologická".
biologie (ang. biology)
Věda zabývající se živými "organizmy, jejich strukturou, funkcemi, vztahy apod.
bioluminiscence (ang. bioluminiscence)
Schopnost živých organizmů vydávat světlo ve formě světélkování, buď na základě vlastních fyziologických procesů (= primární luminiscence) nebo vlivem v jeho těle žijících symbiotických světélkujících bakterií (= sekundární luminiscence).
biom (ang. biom)
(1) Biogeografická oblast, která je definována prostorem, kde dochází ke vzájemému působení všech živých organizmů (např. tundra, tropický deštný les, step, poušť aj.).
(2) Velkoprostorové biologické společenství určené zejména souborem typických rostlin a živočichů. Rozšíření jednotlivých biomů je vázáno na klimatické podmínky.
(3) Charakteristické seskupení rostlin a živočichů určité (většinou rozsáhlé) oblasti spolu s klimatem a prostředím, kde žijí.
biomasa (ang. biomass, standing crop)
Hmotnost živého materiálu, vztažená nejčastěji na jednotku plochy nebo objemu. Často zahrnuje mrtvé části živých organizmů (např. kůru, jádrové dřevo stromů, chlupy, drápy, apod.), které již jednoznačně patří do nekromasy. B-H-T
Jednotka početnosti živočichů ve smyslu jejich celkové hmotnosti. Počítána spíše jako celková hmotnost živočichů určité oblasti na jednotku plochy této oblasti.
biometrika (ang. .)
Měrné a početní poměry u organizmů. Viz "meristické znaky", "plastické znaky". OP
bionomie (ang. bionomy)
Nauka o způsobu života určitého druhu organismu. Zahrnuje jeho životní cyklus, výživu, rozmnožování, vývoj atd.
biosféra (ang. .)
Oživená vrstva zemského povrchu.
biostratigrafie (ang. ..)
....def.....
biota (ang. biota)
Fauna a flóra; všechny živé organizmy na stanovišti. Organická složka biosféry.
biotop (ang. habitat)
Přirozené podmínky oblasti, kde žijí živočichové; víceméně homogenní část většího areálu. Viz "stanoviště".
biotopová rozmanitost (ang. habitat diversity)
Množství typů biotopů v dané oblasti.
bisymetrie (ang. bisymmetry)
Viz "bilaterální symetrie".
bipední (ang. bipedal)
Způsob pohybu po dvou končetinách (např. člověk).
bipolární rozšíření (ang. .)
Viz "výskyt - bipolární".
bivalent (ang. .)
Útvar vznikající v buněčném jádře podélným přiložením a vzájemným spojením odpovídajících si homologických chromozómů v průběhu meiózy.
bizam (ang. .)
Zpracovaná kožešina ondatry. OP
blahovičník (ang. .)
...def....."..".
blastula (ang. .)
Vývojové stadium mnohobuněčných živočichů, které vzniká po oplodnění rýhováním vajíčka z moruly (vycestováním jejích vnitřních buněk k povrchu). Obvykle má kulovitý tvar a na povrchu má jednu nebo více vrstev buněk obklopujících dutinu (tzv. blastocoel).
bobek/bobky (ang. ......)
Výkaly zástupců řádu Lagomorpha, tj. králíků, zajíců a pišťuch. "..".
bobr (ang. castor)
.."..".
boltec (ang. auricle)
Vnější část ucha savců, jehož tvar a velikost je často důležitým určovacím znakem. Funkcí boltce je zachycování a usměrňování zvuků. Je tvořen chrupavkou a kůží.
boreální (ang. boreal)
Severský, ve smyslu severská nebo severní oblast. Užíváno zvláště pro označení oblasti mmezi polárním kruhem a rovnoběžkou na 50° severní šířky. Může však označovat i oblast, ve které převládají jehličnaté lesy.
boreoalpinní (ang. .)
Rozšířený za polárním kruhem a nad hranicí lesa v horách.
boreoalpinní druh (ang. .)
Viz "druh - boreoalpinní".
Borneo (ang. Borneo)
Ostro........ Starší název "Kalimantan".
botanika (ang. .)
.."..".
brada (ang. chin, mentum)
...def. ....
bradavka (ang. .)
....def....."..".
brady- (ang. brady-)
Předpona označující "pomalost", odvozena z řeckého slova "bradys" = pomalý.
brachiace (ang. Brachiate)
Způsob pohybu kmitem těla ve střídavém závěsu pomocí prodloužených předních končetin - paží, který používají někteří primáti, např. giboni.
brachium (ang. .)
Rámě. Část hrudní končetiny mezi ramenem a loktem. OP
bránice (ang. diaphragm)
Tenká svalová přepážka mezi hrudní a břišní dutinou. Klene se kopulovitě do hrudníku. Jsou v ní otvory, jimiž prochází jícen, aorta a některé nervy. Bránice je významný dýchací sval. Při nádechu dochází k jejímu poklesu (stažení).
Brazílie (ang. Brazil)
.."..".
březost (ang. .....)
Období nitroděložního vývoje zárodku. U savců je to interval mezi oplozením vajíčka a porodem, kdy vyvíjející se embryo a později plod je živen organizmem matky prostřednictvím placenty.
břicho (ang. abdomen)
....def...."..".
břišní dutina (ang. .)
Viz "dutina - břišní".
bronchi (ang. .)
Viz "průdušky".
BSE (ang. .)
Zkratka pro "bovinní spongiformní encefalopatii. Jde o onemocnění mozku ze skupiny pomalých viróz vyskytující se u skotu.
bubínek (ušní) (ang. .....)
Blanka na konci zevního zvukovodu oddělující zevní a střední ucho. Rozechvěje se zvukovými vlnami, které přenáší do středního ucha na sluchové kůstky. Střed bubínku je vtažen dovnitř. PSM
Buffon (ang. Buffon)
Georges Buffon (1707 - 1788) - francouzský přírodovědec a filozof. Ve svém mnohsvazkovém díle, které vycházelo od roku 1749 do roku 1789, podal výklad vývoje Země a života organizmův jejich vzájemné souvislosti a posloupnosti od nižšíchorganizmů k vyšším. velmi kategoricky odmítl názory teologů, kteří vypočítali stáří Země na pouhých 6 000 let. Proto se také jako poslední přírodovědec v dějinách musel zodpovídat za své kacířství před církevním soudem - inkvizicí.
bukcht (ang. bukcht)
Kříženec jednohrbého a dvouhrbého velblouda. Hybridi jsou větší než rodičovské druhy, mají jen jeden hrb a vynikají silou v tahu.
buněčné jádro (ang. .)
Viz "jadro - buněčné".
buničina (ang. .)
Viz "celulóza".
buňka (ang. .)
Základní jednotka živého organizmu, která je schopna se sama dělit a má vlastní metabolizmus. Buňka je od okolí oddělena buněčnou membránou, uvnitř ní je složitý systém organel (jádro, mitochondrie, ribozomy, endoplazmatické retikulum, Golgiho komplex aj.), obklopených cytoplazmou. Buňky vytvářejí tkáně a orgány, v nich jsou specializovány k plnění odlišných úkolů (viz diferenciace).
- vaječná - nepohyblivá pohlavní samičí buňka sloužící k rozmnožování řas a mechorostů.
býložravec (ang. herbivore)
Živočich konzumující rostlinnou potravu, a to nejen celé rostliny, ale i jejich části. Srovnej "masožravec", "všežravec".
býložravý (ang. herbivorous)
Živící se rostlinou potravou.

Použitá literatura


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno