Savci.upol.cz Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura Savci.upol.cz

Výkladový slovník - R

názvy, pojmy, jména, definice, zkratky

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

R

rabies (ang. rabies)
.....def... Viz "vzteklina".
radius (ang. radius)
Anatomické označení vřetenní kosti. Viz "kost - vřetenní".
ramlice (ang. .)
Společné označení pro samice králíka a zajíce. Srovnej "ramlik".
ramlík (ang. .)
Společné označení samců zajíců a králíků. Srovnej "ramlice".
ramlování (ang. .)
Označení pro období páření zajíců a králíků. Viz "honcování".
rasa (ang. .)
....def..... Srovnej "Varieta".
reaktivita (ang. .)
Schopnost organismů různě reagovat na vnější podněty.
recentní (ang. recent)
Viz "druh - recentní".
reciprocita (ang. reciprocity)
Vzájmenost. Vzájemné poskytování stejných nebo obdobných výhod mezi dvěma jedinci.
reducent (ang. .)
Organismus, který přetváří organické zbytky na anorganické látky.
redukovaný (ang. .)
Omezený.
refugium (ang. .)
...def.."..".
regenerace (ang. regeneration)
.."..".
rekurentní mutace (ang. .)
Viz "mutace - rekurentní".
Relikt (ang. relict)
přežívající pozůstatek jinak vyhynulé fauny či flóry.
Represor (ang. .)
Molekula, která se váže na určitý úsek DNA a brání tak aktivaci určitého genu. Srovnej "Promotor". PSM
Reprodukce (ang. reproduction)
Viz "Rozmnožování".
respirace (ang. .)
Viz "dýchání".
Restinga (ang. restinga)
Oblast obsahující křovinnou vegetaci, která je typická pro písečné pobřeží mořských bariérových ostrovů.
rezervace (ang. .)
.."..".
Rezilience (ang. resilience)
Viz "Pružnost".
rezistence (ang. .)
Odolnost organismu proti škodlivým činitelům.
Rhinocerotidae (ang. Rhinocerotidae)
Viz "nosorožcovití".
Riparian
Referring to something living or located adjacent to a waterbody (usually, but not always, a river or stream).
Roh (ang. horn)
Trvalý útvar na hlavě savců, který zvířeti dorůstá celý život. Je tvořen kostěným nástavcem čelní kost, kolem něhož rohovatí pokožka. Nejprve se vytváří rohovitý obal kolem nástavce, brzy jej však na konci přeroste a vzniká dutina. Roh se nikdy nevětví jako parohy.
rohovina (ang. .)
..d.ef...."..".
rohovka (ang. .)
Průzračná okrouhlá přední část oka, jíž prochází (a zároveň se lomí) světlo. Jde o výjimečnou tkáň, která neobsahuje žádné cévy.
rod (ang. genus, pl. genera)
.....def... Viz "..".
Rodentia (ang. Rodentia)
.."..".
rodentofobie (ang. .)
Porucha myšlení a emocí charakterizována chorobným strachem z hlodavců.
rostlina (ang. plant)
....def..."..".
- nižší - .....def. .....
- vyšší - .....def. .....
Rousy (ang. ....)
...def. ........ u koní .."..".
Rovník (ang. .)
..def...."..".
Rozmanitost (ang. diversity)
Další viz "Diverzita".
- biologická - (1) Rozmanitost živých organizmů, přírodních zdrojů a ekosystémů, jejichž jsou součástí. (2) Počet a různorodost druhů a ekosystémů a "genetická" rozmanitost druhů, kterou tyto ekosystémy a druhy obsahují. (3) Rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích. Nejde pouze o součet všech genů, druhů a ekosystému, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi nimi. Biodiverzita je v tomto pojetí považována za vlastnost života.
- biotopová -
- druhová - Index diverzity společenstva, který bere v úvahu druhovou pestrost i relativní početnost nebo relativní biomasu. B-H-T
- ekologická - vztahuje se na biomy, bioregiony, krajiny, ekosystémy, biotopy, niky a populace
- kulturní - vztahuje se na lidské vztahy na všech úrovních.
- organizmů - vztahuje se na říše, kmeny, čeledi, rody, druhy, poddruhy, populace, jedince
- stanovišť -
- ..... -
Rozmístění (ang. distribution)
Rozšíření druhu v prostoru, obvykle geografickém, ale někdy i v menším měřítku, nebo typické uspořádání druhu na stanovišti. B-H-T
- nahloučené (ang. clumped distribution) - rozmístění organizmů, při němž někteří jedinci si jsou vzájemně bližší než při rozdělení náhodném nebo pravidelném.
- náhodné (ang. random distribution) - rozmístění organizmů na ploše, v prostoru nebo v čase bez jakéhokoliv uspořádání. Výsledek nahodilých událostí (nebo skutečnost nerozlišitelná od jejich důsledků). B-H-T
- pravidelné (ang. ...) - ..
- polycentrické (ang. polycentric distribution) - přítomnost populace, druhu nebo jiné taxonomické skupiny v různých, značně oddělených místech. B-H-T
Rozmnožování (ang. reproduction)
Produkce nových jedinců, obvykle pohlavním spojením, která se uskutečňuje produkcí zygoty, z níž nový organizmus roste; organizmy, které se během růstu někdy oodělují, se často často chybně chápou jako jedinci vzniklí nepohlavním rozmnožováním. B-H-T
- nepohlavní - .....def. .....
- pohlavní - ...def. ....
rudiment (ang. .)
....d.e.f...."..".
rujnost (ang. .)
Viz "říje".
Ruminant
Viz "Přežvýkavec".
Ruminantia (ang. ruminant)
.....
růže (ang. .)
1. bot..."..".
2. mysl. ...def....."..".
rys (ang. .)
.."..".

Ř

řád (ang. .)
.....def.. tax. skupiny."..".
řadování (ang. .)
mysl. Stopní dráhy lišky, kočky nebo rysa, kde jsou stopy uspořádány ve dvou řadách těsně za sebou.
řasa (ang. .)
Lat. "plica". 1. Slizniční nebo kožní duplikatura (zdvojení) patrná na povrchu kůže nebo na sliznici řady orgánů.
Lat. "cilia" 2. Oční řasa (chlup poskytující ochranu oku).
3. Organizmus řadící se k nižším rostlinám.
řasnaté těleso (ang. .)
Kruhová struktura v přední části oka obsahující hladký sval, který upravuje zakřivení čočky.
řekomyš (ang. cane rat)
Statný africký hlodavec s mohutnými předními zuby.
řevnice (ang. .)
mysl. Druh vábnice napodobující hlas říjného jelena při lovu vábením.
řezák(y) (ang. incisor)
...def. řezáků (incisivi).......".....").
říje (ang. .)
Období zvýšené pohlavní aktivity provázející páření savců. Je odlišná podle druhu a probíhá jednou nebo i vícekrát do roka. Během říje dochází u zvířat ke změnám v chování a má různou délku trvání.
řiť (ang. ....)
....def. ....."..".
říše (ang. .)
Nejvyšší taxonomická (systematická) kategorie třídění organizmů. Žijící i vymřelé organizmy bývají dnes řazeny do pěti říší: Monera (např. bakterie), Protista (prvoci), Fungi (houby, kvasinky), Plantae (zelené rostliny - nižší i vyšší) a Animalia (živočichové - bazobratlí i strunatci).

Použitá literatura


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno