Savci.upol.cz Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura Savci.upol.cz

Výkladový slovník - K

názvy, pojmy, jména, definice, zkratky

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

K

kadáver (ang. .)
Mrtvé tělo, mrtvola. Uhynulé nebo padlé zvíře, mršina, zdechlina.
kalcium (ang. .)
....def....."..".
kálení (ang. .....)
Vyměšování výkalů, tj. zbytků strávené potravy z těla ven.
Kalimantan (ang. Kalimantan)
Starší název ostrova Borneo. Gograficky správné je užití názvu Borneo.
kaloň (ang. .)
.."..".
kanibalizmus (ang. canibalism)
Ekologcký vztah, při kterém dochází k požírání příslušníků téhož druhu. U savců je kanibalizmus znám např. u vlka, myši, krysy, ale vyskytuje se např. i ve velkochovech prasat.
kapilára (ang. .)
.."..".
karbon (ang. carbon, carboniferous period)
Geologické období před 270 - 220 milióny lety.
karnivorie (ang. carnivory)
Viz "masožravost".
karyon (ang. .)
Viz "jádro - buněčné".
katadromní (ang. catadromous)
Migrující po proudu řek a potoků do jezer a moří, kde klade jikry (např. úhoř). Srovnej "anadromní".
kaudální (ang. caudal)
Vztahující se k dolní části těla, směrem k ocasu. Ocasní část těla. Opak "kraniální".
kaverna (ang. cavern)
?Kmitající dutina.
kel/kly (ang. tusk)
.."..".
kelce (ang. .)
mysl. Špičáky jelení zvěře.
kelka (ang. .)
mysl. Krátký ocas zvěře jelení, daňčí, medvěda a bobra.
Kenozoikum (ang. .)
.."..". OP
keratin (ang. .)
Pevná, vláknitá látka bílkovinné povahy. Keratin je základem rohovinových útvarů včetně chlupů, drápů, rohů nebo kopyt.
Keson (ang. Keson)
Viz "nemoc - kesonová".
Khoin/Khoinové (ang. Khoin)
Khoin–khoin - nepočetné etnikum žijící v jižní a střední Namibii a v JAR. Jejich jazyk patří do khoisanské rodiny, část mluví afrikánsky. V Kapsku se částečně smísili s evropskými a asijskými přistěhovalci, jejich potomkům se říká Gríkové. Tradičním způsobem byl chov skotu. Většina se hlásí ke křesťanství. Khoinové jsou více známi pod označením "Hotentoti".
kladistika (ang. cladistic)
................
kladívko (ang. .)
.."..".
kladogram (ang. cladogram)
Diagram vztahu organismů podle společných znaků.
klektáky (ang. .)
Špičáky v horní čelisti kňourů.
klepton (ang. clepton)
Taxonomická kategorie navrhovaná pro označení živočišných hybridogenních hybridů a gynogenetických forem.
klíčení (ang. germination)
....def...."..".
klih (ang. .)
Lepidlo vyráběné výhradně z živočišných tkání, např. z kůže nebo kostí.
klimax (ang. climax)
Společenstvo organizmů, které optimálně odpovídá všem složkám prostředí a základnímu typu biomu.
klitoris (ang. .)
Poštěváček. Část samičího genitálu savců homologická s penisem. OP
kloaka (ang. .)
Společné vyústění vylučovacího a pohlavního ústrojí, zejména u obojživelníků, ptáků a plazů. U savců je kloaka typická zejména pro vejcorodé (Monotremata) savce.
klon (ang. clone)
Celkový výsledek růstu z jedné zygoty u organizmů, které rostou opakovanou iterací strukturních jednotek (modulární organizmy) a jejichž jednotky mohou být, alespoň potenciálně, fyziologicky nezávislé. Části klonu jsou geneticky totožné, až na pravděpodobně vzácné somatické mutace.
kloub (ang. ....)
...def......"..".
- hlezenní - ........def......"..".
- .... - ........def......"..".
kmen (ang. ×××××)
.......
- živočišný - Systematická kategorie třídění organizmů o stupeň nižší než říše. Sdružuje příbuzné třídy.
- .......... - ......."..".
kniha (ang. .......)
- jako součást složeného žaluidku - ........def......"..".
- plemenná - ........def......"..".
kňour (ang. .)
Mysl. označení pro samce prasete divokého (Sus scrofa).
koeficient konkurence (ang. competition coefficient)
Užívá se v souvislosti s mezidruhovou konkurencí jako míra konkurenčního vlivu jednoho druhu na jiný v poměru ke konkurenčnímu vlivu onoho dalšího druhu na sebe sama. B-H-T
kočka (ang. .)
.."..".
koevoluce (ang. coevolution)
Soubor biotických vztahů během evoluční doby, který vede ke vzniku odpovídajících adaptací u vzájemně na sebe působících druhů na určité znaky jiných druhů v systému.
Proces, při němž členové dvou (nebo i více) druhů recipročně podporují síly přirozeného výběru, kterými na sebe vzájemně působí, např. paraziti a jejich hostitelé. B-H-T
koexistence (ang. coexistence)
Soužití dvou druhů (nebo organizmů) v témže stanovišti, kdy žádný z nich není vylučován druhým.
- umožněná uživatelem (ang. exploiter-mediated coexistence) - Situace, kdy predace podporuje koexistenci druhů, mezi nimiž by jinak docházelo ke konkurenčnímu vyloučení. B-H-T
kohorta/kohorty (ang. .)
1. zool. Pomocný, doplňkový taxon řazený podle potřeby mezi nadčeledí a podřádem.
2. botan. Doplňkový taxon mezi řádem a třídou (v botanice mají latinské názvy kohort koncovku -atae nebo itae). OP
kohoutek (ang. .....)
....................
kojení (ang. .)
Krmení savců mateřským mlékem, které mláďata aktivně sají. V pravém smyslu slova lze o kojení hovořit pouze u některých vačnatců a placentálů. Ptakořitní mateřské mléko pouze olizují ze srsti v oblasti tzv. mléčného políčka.
kolonie (ang. colony)
...text....
kolonizace (ang. colonization)
Vstup a šíření druhu (nebo genů) v oblasti, biotopu, kde se dříve nevyskytoval.
komenzalizmus (ang. commensalism)
Interakce, při níž jeden organizmus (nebo druh) působí blahodárně na jiný organizmus (nebo druh) a ten naopak nijek nepůsobí (ani kladně, ani záporně) na první. B-H-T
(2) A one-sided relationship between two species, in which only one benefits and the other is neither benefited nor harmed (e.g. epiphytes such as orchids).
kompetice (ang. competition)
Viz "Konkurence".
komora (ang. .)
.....def....."..".
- jezevčí nory - ..
- mozková - ....def... první, druhá atd..
- srdeční - ....def.....
končetina (ang. limb)
....def. ...."..".
- ploutvovitá - široká a plochá končetina přizpůsobená k plavání. Mají ji např. kytovci nebo ploutvonožci.
- přední - .....
- zadní - ......
koně (ang. horses)
Obecné, laické označení pro koňovité, tj. čeleď lichokopytníků (Perissodactyla).
konečník (ang. ....)
......def......"..".
konkurence (ang. competition)
Interakce mezi dvěma (a více) organizmy (nebo druhy), při níž činnost jednoho organizmu nebo druhu potlačuje natalitu, nebo rychlost růstu druhého organizmu (nebo druhu), a zvyšuje jeho mortalitu. B-H-T
- exploatační (ang. exploitation competition) - konkurence, při níž je příčinou všech nepříznivých vlivů na organizmus snížení úrovně zdrojů jiným, konkurenčním organizmem. B-H-T
- koeficient - Viz "koeficient konkurence".
- mezidruhová (ang. interspecific competition) - Konkurence mezi jedinci různých druhů.
- soubojová (ang. scramble competition) - Nejextrémnější forma regulace závislé na hustotě, která nadměrně kompenzuje vnitrodruhovou konkurenci, takže postihuje všechny komkurenční organizmy a žádný z nich nepřežije. B-H-T
konkurent (ang. competitor, rival)
....def. ....."..".
konspecifický (ang. conspecific)
Náležející ke stejnému druhu; jsoucí členem téhož druhu. Srovnej "heterospecifický".
kontaminace (ang. .)
.....def...."..".
konvergence (ang. convergency)
Vytváření stejných nebo podobných znaku u organizmu následkem působení stejných životních podmínek nebo stejné funkce u fylogeneticky nepříbuzných taxonů. Srovnej "divergence".
konzument (ang. consumer)
Ve smyslu produkční ekologie jsou takto označováni "býložraví živočichové".
koolakamba (ang. koolakamba)
Dosud nepotvrzená chiméra šimpanze a gorily, údajně pozorovaná v tropické Africe.
koprofág (ang. cophrophag)
Konzument výkalů. Konzumace se označuje jako koprofágie.
koprofágie (ang. coprophagy)
Způsob potravního chování, kdy živočich požírá výkaly jiných živočichů nebo i své vlastní (např. králíci). Srovnej např. "insektivorie"
kopulace (ang. .....)
Spojení dvou jedinců opačného pohlaví za účelem rozmnožování.
kopytník (ang. .....)
.....def....."..".
kopyto (ang. hoof)
.......
korelační zákon (ang. .)
Viz "zákon - korelační".
kořist (ang. prey)
Jedinec, který může být (nebo právě je) konzumován po usmrcení predátorem. B-H-T
korál (ang. coral)
....def. ...."..".
korunka (ang. .........)
......."..".
korýš (ang. .....)
....def. ...."..".
kosmopolita (ang. .....)
Viz "kosmopolitní".
kosmopolitní (ang. .)
Taxon vyskytující se ve všech světadílech. Organismus rozšířený ve všech světadílech nebo chybějící jen na nepříliš velkých územích.
kost (ang. bone)
........ ...(též viz "tkáň - kostěná").
- čelní - ...
- hlezenní - Druhá největší kůstka zánártí, která má proximálně šikmo postavenou hlezenní kladku se dvěma hřebeny a střední brázdou. Distální konec tvoří u šelem ostře ohraničenou hlezenní hlavici.
- holenní - dlouhá trubicovitá kost, která tvoří spolu s kostí lýtkovou kosti bérce. Má zduřelý horní konec, který je na zadním okraji vykrojen podkolenním zářezem, oddělujícím mediální (vnitřní) a laterální (vnější) holenní hrbol.
- karpální - ....
- patní (calcaneus) - ....
- penisová (os. penis) - tyčinkovitá kůstka v penisu některých savců (hmyzožravci, letouni, hlodavci, šelmy a někteří primáti).
- sluchová/sluchové kůstky ....
- spánková - ....
- stehenní - ....
- klíční - ....
- loketní - dlouhá kost přední končetiny, která spolu s vřetenní kostí tvoří kosti předloktí
- lýtková - ....Kost lýtková tvoří zevní kotník.
- tarzální - ....
- vřetenní - ....
kostra (ang. ......)
......def....."..".
kostice (ang. baleen)
Rohovitý útvar, obecně známý u kosticovců (pořád kytovců), který vyrůstá z horní čelisti jako pláty a vytváří třásnitý filtr pro filtraci planktonu (tzv. krill) z mořské vody.
kosticovití (ang. ....)
...def....."..".
kostrč (ang. coccyx)
.....
kotník (ang. .....)
....def. ...."..".
kotyp (ang. .)
Souhrn všech exemplářů určitého druhu, které autor pojmenování studoval a označil jako typ. OP
kovadlinka (ang. .)
.."..".
kovce (ang. geep)
Viz "geep".
kozoovce (ang. geep)
Viz "geep".
kožešina (ang. .)
.."..".
krajina (ang. .)
.."..".
králík (ang. .)
.."..".
kraniální (ang. cranial)
Vztahující se k horní části těla, směrem k hlavě. Opak "kaudální".
krunýř (ang. .)
Ochranný kryt těla některých živočichů. Je tvořen pokožkou s ochrannou vrstvou prostoupenou anorganickými látkami nebo chitinem (např. u členovců) nebo kostěnými deskami (např. u želv).
křemen (ang. .)
...def....."..".
krev (ang. blood)
.."..".
krevní destička (ang. .....)
....def. ...."..".
krevní oběh (ang. blood)
...def....."..".
krill (ang. krill)
Drobní korýši, kteří se vyskytují v obrovských počtech v polárních mořích . Tvoří hlavní potravu kosticovitých kytovců. Tento termín lze použít i k označení všech organizmů, které tvoří potravu kytovců, avšak nejčastěji je používán k označení garnátům podobných korýšů z čeledi Euphausiacae. Zvláště pak dominantním je druh Euphausia superba, který tvoří hlavní složku potravy jižních druhů velryb a jiných živočichů. Je to asi 2,5 cm velký korýš. Jeho celkový objem na světě by odhadnut na 2,8 mil. tun.
křída (ang. cretaceous period)
Jedno z geologických období. Poslední část druhohor před přibližně 140 až 170 milióny lety.
křídlo (ang. wing)
.....def. ...."..".
- netopýří - .....
- ptačí - .....
kříženec (ang. crossbreed)
Potomek dvou jedinců patřících k různým druhům. Ze savců jsou běžnými kříženci např. bukcht, cama, mul, mezek, wholpin, zebroid, zetland, zebras. Potomek dvou jedinců patřících k odlišným poddruhům téhož druhu nejsou kříženci, ale opět příslušníci kříženého druhu. Srovnej "chiméra".
- bigenerický - mezirodový kříženec. Potomek 2 jedinců rozdílných rodů.
křížení (ang. cross)
Páření geneticky rozdílných organizmů.
krk (ang. neck, throat)
......def. ......."..".
krkavice (ang. .)
....def......"..".
krokodýl (ang. crocodilian)
.."..".
kruh (ang. .)
.."..".
- polární - .....
krupon (ang. .)
Střední, nejhodnotnější část usně se stejnoměrnou tloušťkoua hustým pletivem usňových vláken a zbavená krajů (tj. břišních částí, nožin).
kryptozoikum (ang. .)
"Období skrytého života", starší označení pro prekambrium. KZ
KT rozhraní (ang. .)
Geologické rozhraní mezi křídou a třetihorními útvary. Datuje se do období asi před 65 miliony let. Časově se shoduje s vyhynutím dinosaurů a mnoha dalších forem života.
kulturofilní (ang. .)
Svým výskytem vázaný na prostředí vytvořené člověkem nebo mu alespoň dávající přednost. Srovnej "kulturofobní".
kulturofobní (ang. .)
Svým výskytem vyhýbající se prostředí, které bylo vytvořené člověkem. Srovnej "kulturofilní".
kuna (ang. .)
.....def.... lasicovité šelmičky....."..".
kunice (ang. marten-female)
Samice kuny lesní nebo skalní, či jiného druhu kun.
kuňák (ang. marten-male)
Samec kuny lesní nebo skalní, či jiného druhu kun.
kuně (ang. marten-cub)
Mládě kuny lesní nebo skalní, či jiného druhu kun.
kůň (ang. horse)
....def...."..".
kůra (ang. bark, cortex)
...text....
kuru (ang. .)
Nervové onemocnění vyskytující se v oblasti Nové Guineje. Předpokádá se, že infekční činitel (virus či prion) je přenášen kanibalizmem. Vývoj choroby trvá až několik let a vede ke smrti. V domorodé řeči znamená "kuru" třást se zimou nebo strachy"
kutikula (ang. .)
Povrchová nebuněčná vrstva pokrývající tělo živočichů nebo rostlin, vylučovaná pokožkou.
kůzle (ang. .)
Označení pro mládě kozy.
kůže (ang. )
...text....
kvaga (ang. quagga)
Vyhubený druh zebry. Viz "quagga".
Kvartér (ang. .)
.."..". OP
kvazi- (ang. quasi-)
První část složených slov spojující část druhou s významem lat. slova quasi = "jakoby, asi" a omezující její význam významem "přibližně nebo jen zdánlivě podobný tomu, připomínající to, co je vyjádřeno částí druhou". Např. kvazivědecký = zdánlivě vědecký.
kyčel (ang. .)
...def....."..".
kyklop (ang. Cyclop, Kyklop)
Jednoocí obři z řecké mytologie, kteří kuli pro Dia blesky. ED
kyselina (ang. .)
.....def...."..".
- nukleová - ......."..".
kyslík (ang. .)
Bezbarvý plyn bez chuti a zápachu tvořící 21 % objemu vzduchu. Je nezbytná pro dýchání živočichů i rostlin.
kytovec (ang. ......)
.....def....."..".

Použitá literatura


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno