Savci.upol.cz Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura Savci.upol.cz

Výkladový slovník - P

názvy, pojmy, jména, definice, zkratky

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

P

p.e. (ang. p.e.)
Zkratka užívaná pro označení druhu, který je pravděpodobně vyhynulý. Odvozena z "possibly extinct".
palec (ang. thumb)
.."..".
- protistojný - palec, který může být otočen proti ostatním prstům a v této poloze usnadní uchopení předmětu.
paleobiologie (ang. paleobiology)
Viz "paleontologie".
paleobotanika (ang. .)
Obor "paleontologie, který studuje fosilní rostliny.
paleocén (ang. paleocen)
Nejstarší oddělení terciéru v období před 66-55 mil. let.
paleoekologie (ang. .)
....def...."..".
paleoevertebratologie (ang. .)
Obor zoopaleontologie zkoumající bezobratlé živočichy. Srovnej "paleovertebratologie".
paleogén (ang. paleogen)
Označení pro staší terciér, zahrnující oddělení paleocén, eocén a oligocén.
paleolit (ang. .)
Starší doba kamenná. Nejstarší úsek prehistorie člověka od pliocénu až po holocén, charakterizovaný mj. používáním opracovaných, ale ještě ne broušených kamenných nástrojů.
paleontolog (ang. .)
.."..".
paleontologie (ang. paleonthology)
Věda o fosilních organizmech. Zkoumá především přizpůsobení organizmů jejich prostředí a tím i jejich způsob života. Dělí se na všeobecnou, speciální a aplikovanou.
- aplikovaná - jako nauka o vůdčích zkamenělinách je pomocnou vědou biostratigrafie. K aplikované paleontologii se dnes řadí i paleoekologie.
- speciální - popisuje, hodnotí a zařazuje fosilní organizmy. Dělí se na paleobotaniku a paleozoologii. Petří sem i mikropaleontologie, která se zabývá nejmenšími fosiliemi, které je nutno studovat za pomocí mikroskopu.
- užitá - viz "aplikovaná"
- všeobecná - řeší základní otázky zachování fosilií.
KZ
Paleotropis (ang. .)
.."..". OP
paleovertebratologie (ang. .)
Obor zoopaleontologie zkoumající obratlovce. Srovnej "paleoevertebratologie".
paleozoikum (ang. .)
Prvohory. Éra rozvoje života před 570-240 mil. let.
paleozoologie (ang. .)
Věda o fosilních živočišných organizmech. Viz také "zoopaleontologie".
Pantotheria (ang. Pantotheria)
Trituberculata = všežravci. Vývojově raná infratřída savců s trituberkulátními zuby (se třemi hrboly), ze kterých se vyvinuli jednak vačnatí (Marsupialia = Metatheria), jednak vyšší savci (Placentalia). Svrchní trias až střední křída. KZ
pampy (ang. pampas)
(1) Argentinské stepní pastviny. (2) Pastviny tvořené vypalováním a spásáním dobytkem. (3)Travnaté pláně bez stromů v Jižní Americe, na jih od Amazónky.
Pangea (ang. Pangea)
Jednotný superkontinent existující na konci paleozoika, který zahrnoval všechny tehdejší kontinenty, obklopený oceánem Panthalassa. Největší rozsah měla Pangea v období permu. Se začínajícím rozvojem oceánu Tethys od triasu se začíná rozpadat.
Panthalassa (ang. Panthalassa)
Praoceán obklopující Pangeu.
párák(y) (ang. .)
Spodní dlouhé špičáky divočáků.
paramo (ang. Paramo)
Alpinská louka na severní a západní straně jihoamerických vysočin.
parazit (ang. parasite)
Organizmus, který žije uvnitř těla nebo na povrchu jiného organizmu (tzv. hostitele) a přijímá živiny z jeho těla; živočich, který se přiživuje na jiném živočichovi (poškozuje ho), aniž by byl hostiteli nějak užitečný. Parazit nepůsobí hostiteli okamžitou
- ekto-, ektoparazit (ang. ectoparasite) - parazit, který žije na povrchu svého hostitele,
- endo-, endoparazit (ang. endoparasite) - parazit, který žije uvnitř svého hostitele.
parazitoid (ang. parasitoid)
Cizopasník vázaný pouze částí svého vývoje na tělo hostitele, kterého neusmrcuje.
páření (ang. ....)
....def.... "..".
paroh (ang. antler)
Kostěný útvar mezodermálního původu narůstající na výběžcích čelní kosti u samců (u sobů - Tarandus sp. - i u samic) jelenovitých (Cervidae). Zvláště bohaté a mohutné parohy mají jeleni na rozhraní pliocénu a pleistocénu. Srovnej "roh/rohy".
pastvina (ang. .)
.."..".
páteř (ang. backbone, spine)
...................
patogenita (ang. .)
Schopnost některých mikroorganizmů nebo cizopasníků včetně hub a plísní vyvolat onemocnění v těle živočichů nebo rostlin.
patriarchát (ang. patriarchat)
Typ sociální organizace mezi živočichy, kde je rodinná skupina vedena samcem.
pavián (ang. baboon)
...def..."..".
pečeť (ang. .)
Plocha pod růží, kde se paroh oddělil od pučnice.
pelešnice (ang. .)
Myslivecké pojmenování kuny lesní. Viz také větevnice a medovka.
penis (ang. .)
.."..".
pepsin (ang. pepsin)
...def. .."..".
peptid (ang. .)
Organická sloučenina složené ze dvou nebo více aminokyselin spojených peptidovou vazbou. Počet aminokyselin v peptidu je označen latinskými předponami (dipeptid, tripeptid atd.). Peptidy s relativní atomovou hmotností nad 10 000 (makropeptidy) se považují již za bílkoviny.
pergamen (ang. parchment)
Suchá čistá odtučněná useň z kůže osla, kozy nebo ovce, která je hladce obroušena, nakřídovaná a vyhlazená. Pergamen byl vynalezen na Středním východě (název je odvozen podle města Pergamonu, dnešního tureckého Bergama) a svého času představoval jediný materiál pro psaní. Ve střední Evropě se používal až do poloviny 13. století.
peristaltika (ang. peristalsis)
...........
perly (ang. .)
mysl. Hrbolky na kůži a lodyze paroží.
perm (ang. .)
.."..".
permafrost (ang. permafrost)
...def. .............
pes (ang. .)
.."..".
pesík(y) (ang. .)
Silnější, rovný a delší chlup, vyrůstající z pokožky jednotlivě a přerůstající podsadu.
pesticid (ang. pesticide)
.."..".
pestrost (ang. species richness)
Viz "druhová pestrost".
petrografie (ang. petrography)
Nauka o složení a struktuře hornin.
phalanges (ang. .)
Prsty.
pharinx (ang. pharynx)
Anatomické označení pro hltan. Viz "hltan".
Pholidota (ang. .)
...def...taxonu.."..".
photo-trapping
Metoda pozorování těžko sledovatelných živočichů pomocí automatického fotografování. Používá se nočních kamer nebo fotoaparátů se silným bleskem; živočich spouští přístroj přerušením infračerveného paprsku nebo mechanickým došlápnutím na čidlo spouště.
píce (ang. forage)
......def. ..... Viz "..".
piroplazmóza (ang. ......)
.....def. .."..".
placenta (ang. ....)
Vnitřní orgán v děloze březích samic, který poskytuje výživu a odvod odpadních produktů z krve vyživovaného plodu. Krev embrya je "napojena" na placentu prostřednictvím klků.
Placentalia (ang. Placentalia)
.."..".
placentalové (ang. .)
...def...."..".
plankton (ang. plankton)
A body of water's animal ("zooplankton") and plant ("phytoplankton") life, obvykle velmi malých až mikroskopických rozměrů, that floats or swims weakly.
plantigrádní (ang. plantigrade)
Viz "ploskochodec".
plastické znaky (ang. .)
.."..". OP
platibazický (ang. ......)
....def. ....."..".
plavání (ang. .)
...def...."..".
plaz (ang. reptile)
.."..".
plazma (ang. .)
.."..".
pleistocén (ang. pleistocene)
Geologické období, které začalo před 1,8 mil. lety a skončilo asi před 11 000 lety.
plemenitba (ang. ......)
....def. ...."..".
plemenná kniha (ang. .)
Viz "kniha - plemenná".
plemeno (ang. breed, stock)
....................
plicní sklípky (ang. .)
... OP"..".
pliocén (ang. pliocene)
Geologické období před zhruba 5 - 2 milióny roky.
Pliopithecidae (ang. .)
.."..".
plíseň (ang. .)
.."..".
plnokrevník (ang. .)
Kůň, jehož všichni předkové jsou zapsáni v plemenné knize. Mezi plnokrevná plemena patří plnokrevníci angličtí a arabští.
plod (ang. ×××)
...def. ....."..".
plodnost (ang. fecundity)
(1) Počet vajíček, semen či obecně potomků v první fázi životního cyklu, produkovaných jedincem.
Počet potomků produkovaných na jednotku času na jednoho jedince v určitém věku. Také lze evyjádřit jako "poměr narozených", "poměr těhotenství" či tzv. "fertilitou".
- schéma (ang. fecundity schedule) - tabulka údajů, ukazující počet potomků narozených různě starým jedincům populace.
ploskochodec (ang. plantigrade)
Živočich, který se došlapuje na zem celými ploskami chodidel. Srovnej "prstochodec".
ploutev (ang. fin, flipper)
Pohybový orgán. U savců je skutečná ploutev vyvinuta jen u některých kytovců. Savčí ploutev není vyztužena vnitřní kostrou...................
- hřbetní - ploutev umístěna na hřbetě- U savců se vyskytuje pouze u kytovců..
- ocasní - u savců jde o lokomoční útvar tvořený kůží a svaly nebo vzad posunutými zadními končetinami.
ploutvonožec (ang. .)
...def...."..".
pneumatizovaný (ang. .)
Prostoupený množstvím komůrek vyplněných vzduchem (nejčastěji v kosti, např. v lebce slonů).
početnost (ang. abundance)
počet jedinců na určité plošné jednotce.
Počet jedinců v populaci vyjadřující jak její intenzitu, tj. hustotu v osídlených oblastech, tak prevalenci, tj. počet a rozměry oblastí osídlených těmito jedinci.
poddruh (ang. subspecies)
Geograficky vymezená souvislá populace druhu, která se liší od sousedních populací; rozdíly jednotlivých poddruhů nevybočují z proměnlivosti druhu. Nomenklatoricky je poddruh označován potrojným názvem. Srovnej "druh".
podjazyk (ang. ----)
....def. .... Je vyvinutý u řádu tany (Scandentia)."..".
podnebí (ang. climate, clime)
....def. ....."..".
podnět (ang. .....)
......def....."..".
podocasní žláza (ang. caudal gland)
Viz "žláza - podocasní".
podřád (ang. .)
.."..".
podsada (ang. undergrowth)
.....def. ....."..".
podtřída (ang. .....)
.....def....."..".
podolizace (ang. podzolization)
Proces tvorby půdy, zvláště ve vlhkých oblastech; často pod jehličnatými nebo smíšenými lesy, umocněno především vyluhováním svrchních vrstev akumulace půdního materiálu do spodních, přičemž vzniká půdní typ, tzv. "podzol". Ten je chudý na organický materiál, který se seskupuje do tenké vrstvy nad vyluhovanou šedou vrstvou - tmavá vrstva na půdním horizontu s amorfním jílem.
pohlavní dimorfizmus (ang. sexual dimorphism)
Viz "dimorfizmus - pohlavní".
pohlavní hormon (ang. .....)
Viz "hormon - pohlavní".
pochva (ang. vagina)
....def. ....."..".
poikilotermní (ang. poikilothermy)
Živočich nemající stálou tělesnou teplotu (ryby v širokém smyslu slova, obojživelníci a plazi). Aby živočichové udrželi teplotu alespoň částečně v určitém konstantním rozmezí, snaží se vyhledávat a střídat taková místa pobytu, v nichž by se tělesná teplota udržovala v určitém optimálním rozmezí. Nesprávně je označována poikilotermie jako "studenokrevnost".
pokožka (ang. .....)
.....def......"..".
pól (ang. .)
.def."..".
polární kruh (ang. .)
Viz "kruh - polární".
poloopice (ang. .)
Podřád řádu primátů (např. lemuři, outloni nebo loriové).
polopoušť (ang. semi-desert)
..........
polyandrie (ang. polyandry)
Sociální vztah živočichů, při kterém samice udržuje v době rozmnožování styk s něklika samci. Srovnej "polygynie" a "polygamie".
polyestrický (ang. polyestrous)
........
polyfágie (ang. polyphagy)
Konzumace potravy všech typů a složek, tj. živočišné, rostlinné, mršin, a jiných. Viz "všežravost".
polyfágní (ang. polyphagous)
Viz "všežravec".
polygamie (ang. polygamy)
Sociální vztah živočichů, v němž žije samec v době rozmnožování s několika samicemi. Např. jelen.
polygynie (ang. polygyny)
Referring to a mating system in which a male mates with several females during one breeding season. Srovnej "polyandrie".
polymastie (ang. .)
Přítomnost nadpočetných mléčných žláz. Viz "akcesorní mamma".
polymorfizmus (ang. polymorphism)
Viz "mnohotvárnost".
polymorfní gen (ang. polymorphic gene)
Viz "gen - polymorfní".
polypeptid (ang. .)
Peptidová sloučenina, která obsahuje více než deset aminokyselin.
polysacharid (ang. .)
....def....."..".
polytelie (ang. .)
Přítomnost nadpočetných prsních bradavek. Srovnej "polymastie".
polytypický (ang. polytypical)
Odkazující na rod, který zahrnuje více druhů tohoto rodu. Srovnej "monotypický".
popis (ang. description)
Slovní či písemná charakteristika taxonomických z naků určitého jedince nebo taxonu.
populace (ang. population)
(1) Skupina živočichů jednoho druhu, kteří obývají určitou oblast; obvykle se vztahuje na skupinu, která je nějak oodělena od jiných skupin téhož druhu.
(2) Skupina jedinců jednoho druhu na určitém území. Ze studijních důvodů však velikost a povaha území bývají definovány často účelově. B-H-T
- efektivní velikost (Ne) (ang. effective population size) - (1) Velikost geneticky ideální populace, s níž může být geneticky srovnávána velikost populace aktuální. B-H-T. (2) Průměrný počet jedinců v populaci, který má skutečný podíl genů v úspěšně se rozmnožující populaci.
- řízení (ang. population regulation) - sklon populace zvyšovat hustotu, když je nízká, a snižovat ji, když je vysoká. B-H-T
populační hustota (ang. population density)
Viz "hustota - populace".
porod (ang. .....)
.....def..."..".
potkan (ang. .)
.."..".
- laboratorní - .......
potomek (ang. offspring, descendant)
...def. ...potomek jako dítě + def. potomek jako fylogenetický......"..".
potravinový řetězec (ang. .)
.."..".
poušť (ang. desert)
Oblast s velice nízkými srážkami, typicky s řídce se vyskytujícími křovinami nebo travnatou vegetací či zcela bez vegetace. Většina pouští se nachází mezi oblastech okolo obratníků, kde dochází k .......
prales (ang. primeval forest)
.."..".
pratur (ang. .)
....def...."..
pravidlo (ang. .)
...def....."..".
- Allenovo -
- Bergmanovo -
- Glogerovo -
- Hesseho -
- Renschovo -
prče (ang. .)
mysl. Zajíci prokousané pěšinky v obilí.
preadaptace (ang. preadaption)
Předběžné přizpůsobení se. Uplatňuej se při přechodu z jedné adaptační zóny do jiné.
predace (ang. predation)
Konzumace jednoho organizmu (celého nebo jeho částí), tzv. kořisti jiným, tzv. predátorem, přičemž konzumovaný organizmus v okamžiku útoku žije.
predátor (ang. predator)
(1) Živočich, který se živí jinými živočichy (kořistí).
(2) Organizmus, který konzumuje jiné organizmy. Lze rozlišit pravé predátory od parazitů a parazitoidů. V širším pojetí sem řadíme i spásače (okusovače) rostlin.
- pravý (ang. true predator) - predátor, který svou kořist usmrtí víceméně bezprostředně po napadení. Během života usmrtí několik nebo mnoho jedinců kořisti. B-H-T
předek (ang. descent)
.... def. ......"..".
předěl (ang. line of division)
- faunistický - Časová hranice v historii Země, ve které dochází celosvětově víceméně náhle nárůstu nebo úbytku živočišných forem, případně nahrazení starých forem novými ve značném rozsahu. Faunistické a také floristické předěly představují nejdůležitější podklady pro rozdělení historie Země na hlavní etapy. Nejvýznamější změny se odehrály mezi prekambriem a kambriem, permem a triasem a křídou a třetihorami. Příčiny faunistických předělů jsou velmi rozmanité a rozdílné. KZ
- floristický - Náhlá změna ve složení flóry. Např. na hranici mezi spodním a svrchním karbonem (přesněji řečeno mezi namurem A a namurem B) asi před 325 miml. let. Zvláště výrazný v Anglii, Slezsku, Apalačském pohoří a v Turecku (Eregli). KZ
předloktí (ang. .....)
.....def...."..".
předžaludek (ang. .....)
....def. ...."..".
prekambrium (ang. .)
....def..."..".
prekocita (ang. precocity)
Viz "předčasnost".
premolár(y) (ang. premolares)
Zub(y) třenový(é). Viz "zub - třenový".
prenatální vývoj (ang. .....)
Viz "vývoj - prenatální".
přeoplodnění (ang. .)
Oplodnění několika vajíček z téže ovulace po dvou nebo více pářeních v jedné říji.
přeoplození (ang. .)
Oplození samice v době, kdy je již březí. Je známé např. u zajícovitých.
preparát (ang. preparat)
......def. ...."..".
- dermoplastický - ......
preparace/preparování (ang. preparating)
.....def.. ....."..".
prevalence (ang. prevalence)
.....def. ....
- infekce - podíl (procento) populace infikované určitým parazitem,
- početnosti - podíl (procento) obyvatelných míst nebo oblastí,v nichž se daný druh vyskytuje.
předčasnost (ang. precocity)
Reprodukce, k níž dochází v raném stadiu života a růstu organizmu (ve srovnání s jinými organizmy stejného nebo příbuzného druhu, které naopak svou reprodukci relativně zpožďují.
přežvýkavec (ang. ruminantia)
(1) Sudokopytník z podřádu Ruminantia, kteří se odlišují od ostatních savců specifickým způsobem trávení v němž dochází k tzv. přežvýkování. Mají složitý čtyřdílný žaludek, kde se nejprve hrubě rozkousaná potrava dostává nejprve do bachoru, pak do druhého oddílu zvaného čepec. Po zpracování je natrávená potrava znovu vydávena do ustni dutiny. Tam je stoličkami jemně rozmělněna a promísena se slinami. Po polknutí přechází do třetího z předžaludků - knihy a pak peristalticky posunuta do žlaznatého žaludku - slezu, kde probíhá hlavní trávení.
(2) Býložravý savec, který žvýká píci, např. kráva. Mají složitý žaludek, který obsahuje mikroorganizmy rozkládající celulózu rostlinného materiálu.
přežvýkování (ang. cud)
Rozmělňování potravy, která je vyvrhnuta z prvního předžaludku zpět do ústní dutiny, kde je znovu rozkousána stoličkami. Viz "přežvýkavec".
primát/primáti (ang. .)
....def..."..".
primatolog (ang. .)
Vědec studující původ, stavbu těla, vývoj a chování primátů.
primatologie (ang. primatology)
Zoologický vědní obor studující primáty.
prion (ang. .)
Potenciálně infekční částice obsahující pouze (či převážně) bílkovinu. Uvažuje se o účasti prionu na některých chorobách nervového systému (ovcí, hovězího dobytka, ale i člověka), které mají některé společné rysy a charakter pomalé virózy.
přírodní výběr (ang. natural selection)
Viz "Výběr - přírodní".
přirozený výběr (ang. natural selection)
Přírodní výběr. Viz "výběr - přírodní".
přizpůsobení se (ang. .)
Viz "adaptace".
Proboscidea (ang. .)
.....def...."..".
proboscis (ang. proboscis)
Dlouhý pohyblivý nos, chobot nebo i rypák. Viz "Chobot".
proc. (ang. proc.)
(anat.) Procesuss. Viz "Výběžek".
- coracoideus - ..
- xiphoideus - ..
procesuss (ang. procesuss)
Viz Viz "výběžek".
profesionál (ang. professional)
Ten, kdo něco dělá pro výdělek jako zaměstnání, a to často činnost, kt. jinak výdělečná není. Srovnej "amatér".
profundální (ang. .)
...def..."..".
profylaxe (ang. .)
Konkrétní ochrana před nemocemi.
prokorakoid (ang. procoracoideus)
....def. ....."..".
prokaryonta (ang. .)
Jednobuněčné organizmy (např. bakterie), jejichž buňky mají jednoduchou strukturu bez zřetelně vymezeného jádra. Srovnej "eukaryonta".
promiscuous
Referring to a mating system where a member of one sex mates with more than one member of the other sex, and each relationship is ephemeral and terminates after mating without a social bond being formed.
promotor (ang. .)
(1) Část DNA v blízkosti genu, která se podílí na regulaci jeho exprese. (2) Akademický hodnostář pověřený provedením promoce. PSM
propulsus (ang. .)
Zakončení kopulace.
prostředí (ang. ×××××)
...def.... Viz "..".
- životní - ...def.... Viz "..".
...def.... Viz "..".
proud (ang. .)
.."..".
- - .."..".
- - .."..".
- - .."..".
- Golfský - teplý mořský proud v Atlantském oceánu, vychází z Mexického zálivu, směřuje podél pobřeží Floridy k severovýchodu. Jeho pokračováním je Severoatlantský proud. Zasahuje až k pobřeží Evropy mezi Biskajským zálivem a Severním mysem. Golfský proud má velký oteplující vliv na podnebí západní, střední a severozápadní Evropy, projevující se mírnými zimami.
- Humboldtův - studený proud, tekoucí podél pobřeží Jižní Ameriky severním směrem a u 45° j. š. se stává základem Jihorovníkového proudu. Je součástí komplexu jevu El Niňo.
- - .."..".
- Kanárský - Jižní větev teplého Golfského proudu v Atlantském oceánu. Proudí od pobřeží Veké Británie k jihu. Dále přechází do Severorovníkového proudu.
- Labradorský - Studený mořský proud v Atlantském oceánu. Směřuje podél pobřeží Labradoru k jihu. Na styku s teplým Golfským proudem v širším okolí New Foundlandu vznikyjí mlhy.
- - .."..".
- - .."..".
- Severní rovníkový - .."..".
- Severoatlantský - .."..".
- - .."..".
- Východogrónský - .."..".
OTTO
prst (ang. finger)
.."..".
prstochodec (ang. digitigrade)
Živočich, který se pohybuje (došlapuje) po prstech. Srovnej "ploskochodec".
průdušky (ang. .)
Párová část dýchacích cest mezi průdušnicí (trachea) a plicemi (pulmo. OP
pružnost (ang. resilience)
Rychlost, s níž se společenstvo vrací po narušení do dřívějšího stavu. B-H-T
prvek (ang. .....)
(1) ...v chemickém pojetí
(2) .....v zoogeografickém pojetí ..."..".
prvohory (ang. Paleozoic era)
....def. ...."..".
pseudointerference (ang. pseudointerference)
Pokles rychlosti predace s růstem hustoty predátora, připomínající důsledky vzájemné interference. B-H-T
pták (ang. bird)
.."..".
ptakoještěr (ang. .)
.."..".
Ptakořitní (ang. Monotremes)
Vejcorodí savci (taxonomicky řazeni jako podtřída) žijící v Austrálii a na Nové Guineji. Patří mezi ně ptakopysk a ježura.
pučnice (ang. .)
Úseky nástavců čelní kosti u samců jelenovitých. Základ růstu parohů.
pulec (ang. .)
.."..".
pupečník (ang. .)
....def......"..".
pupilla (ang. .)
Viz "zornice".
pysk (ang. ......)
.....def....."..".
- stydký - ...def....."..".

Použitá literatura


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno