Savci.upol.cz Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura Savci.upol.cz

Výkladový slovník - D

názvy, pojmy, jména, definice, zkratky

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

D

Darwin (ang. Darwin)
Charles Darwin (1809-1882) - anglický přírodovědec. Vlastními objevy a zkoumáním završil dílo J. B. Lamarca a dalších vědců. Jeho dílo o vývoji druhů zahájilo novou epochu přírodních věd a stalo se vodítkem i pro práci paleontologů. Definitivně dokázal, že na vznik a vývoj života je třeba se dívat jako na nepřetržitý proces.
darwin (ang. darwin)
Jednotka rychlosti vývoje, např. zvětšování nebo zmenšování o velikosti o faktor e (= 2,71828) za 1 mil. let. Odpovídá téměř přesně zvýšení nebo snížení hodnoty o tisícinu za 1 000 let. Rychlost vývoje (zvětšování velikosti) koňovitých odpovídá 40 milidarwinům, tzn. že koňovití se zvětšili každý milion let asi o 4 % a každých 10 mil. let okolo 40 %. Rychlost změn o pod 1 milidarwin není prakticky zjistitelná. Rychlosti o velikosti 1 darwinu jsou ve volné přírodě vzácné. Domestikovaná zvířata dosahují naproti tomu rychlosti vývoje o velikosti mnoha kilodarwinů, vždy však jen do 1 megadarwinu. Jeden kilodarwin odpovídá dvojnásobnému zvětšení velikosti za 1 000 let.
KZ
darwinizmus (ang. ....)
Vývojová teorie nazývaná podle jejího zakladatele, britského přírodovědce Charlese Darwina (1809 až 1882). Darwin považoval přírodní variabilitu organismů a výběr uskutečňovaný konkurencí, zvláště "bojem o přežití", za základní mechanizmus, který vysvětluje rozmanitost organizmů.
KZ
defekace (ang. defecation)
Viz "Kálení".
deformita (ang. ...)
Znetvoření části těla buď vrozené, nebo jako následek choroby či úrazu.
dehelmintace (ang. .)
Odčervování. Léčba sledující vypuzení cizopasných červů z těla hostitele.
Deinotherium (ang. Deinotherium)
Rod podřádu Deinotherioidea z chobotnatců (Proboscidea). Zástupci tohoto rodu jsou nápadní párem mohutných, hákovitých, dolů ohnutých klů. Miocén až pleistocén. KZ
děloha (ang. ......)
....def. ...."..".
Deltatheridia (ang. Deltatheridia)
Řád primitivních savců blízkých hmyzožravcům (Insectivora) a prašelmám (Creodonta). Svrchní křída až eocén.
KZ
denaturalizace (ang. .)
Zničení přírodního charakteru.
dentale (ang. dentale)
Spodní čelist obratlovců nesoucí zuby, u savců - na rozdíl od plazů - jediná kost tvořící spodní čelist.
KZ
dentin (ang. dentine)
Zvápenatělá vazivová zubní tkáň prostoupená kanálky, jejichž prostřednictvím je zub vyživován.
deprese (ang. depression)
.."..".
- inbrední (ang. ibreeding depression) - Ztráta vitality u potomstva, projevující se při páření blízce příbuzných jedinců. Projev působení mnoha škodlivých genů v homozygotním stavu a obecně nízké úrovně heterozygotnosti.
- populační - ...
dermální (ang. .)
.."..".
dermoplastický preparát (ang. dermoplastic preparat)
Viz "preparát - dermoplastický".
Dermoptera (ang. Dermoptera)
Letuchy. Početný řád savců s létací blanou, která vroubí celé tělo. Aktivně sice nelétají, ale ovládají klouzavý let. Jsou známi od paleocénu.
KZ
deštný les (ang. .)
Viz "les - deštný".
detrit (ang. .)
Organické zbytky těl rostlin a živočichů v podobě malých částeček.
devastace (ang. .)
Ničení krajiny a přirozených vztahů v ekosystémech.
diafragma (ang. .)
Přepážka, přepažení. Viz "bránice".
diapauza (ang. diapause)
Styv, kdy je zastaven vývoj nebo růst a kdy je silně oslaben metabolizmus; často souvisí s určitými sezonami. Srovnej "Hibernace".
Diapsida (ang. .)
Plazi se dvěma spánkovými jámami.
diastema (ang. ----)
Široká mezera oddělující zuby. U býložravců odděluje kousací zuby vpředu na čelistech od žvýkacích zubů vzadu. Mnohé druhy hlodavců mohou vsunovat záhyby tváří do diastemy, aby tak uzavřeli zadní část ústní dutiny během hlodání.
diencefalon (ang. .)
Mezimozek. Hluboká část mozku spojující střední mozek s mozkovými polokoulemi.
diferenciace (ang. .)
Proces vyzrávání, rozlišování, během něhož jednotlivé buňky, tkáně a části organizmu získávají specializované vlastnosti a funkce.
digesce (ang. digestion)
Viz "Trávení".
digitus (ang. .)
Prst.
digitigrádní (ang. digitigrade)
Způsob chůze, kdy se podkladu dotýkají pouze prsty. Viz "prstochodec".
diletant (ang. dilettante)
Ten, kdo dělá něco odborného bez odborné přípravy; samouk.
diluvium (ang. diluvium)
Staré označení pro pleistocén.
diploid (ang. diploid)
.. srovnej "Haploid".
diploidie (ang. diploidity)
Standardní přítomnost dvou indentických sad chromozómů v jádrech somatických (tělových) buněk eukaryontních organismů (rostliny, živočichové). Každý chromozóm je přítomen ve dvou identických kopiích.
dimorfizmus (ang. dimorphism)
Výskyt dvou odlišných forem, tvarů, struktur, velikosti, zbarvení či jiných tělesných vlastností u jedinců jednoho druhu.
- pohlavní (ang. sexual dimorphism) - typ dimorfizmu mezi pohlavími (např. lev a lvice),
- sexuální - viz "dimorfizmus - pohlavní".
Dinocerata (ang. Dinocerata)
Řád primitivních, mohutných a krátkonohých savců. Nejvýznamějším zástupcem je Uintatherium dosahující velikosti nosorožce. Charakteristické jsou mohutné párovité kostěné výrůstky nad nosem a mocné špičáky u samců. Paleocén až eocén.
KZ
dinosaurus (ang. dinosaurus)
Označení pro různě velké až obrovité plazy mezozoika se dvěma spánkovými jámami (Diapsida). Bývají rozdlováni do dvou skupin, na dinosaury plazopánvé (Saurischia) a na dinosaury ptakopánvé (Ornithischia), které se oba odštěpily v triasu od thekodontů (Thecodontia). Někteří dinosauři byli snad i teplokrevní.
KZ
distribuce (ang. distribution)
Viz "rozmístění".
disturbance (ang. disturbation)
Viz "narušení".
diurnální (ang. diurnal)
Aktivní během světelné části dne. V noci neaktivující živočich.
divergence (ang. divergency)
..... Srovnej "konvergence".
diverzita (ang. diversity)
Viz "rozmanitost".
- alfa - počet druhů coexisting within a uniform habitat or a single community. Tradičně je tento druh diverzity znám jako tzv. "druhová diverzita",
- beta - As habitats change along a topographic or climatic gradient, new species are encountered as other species drop out, and this species turnover rate is termed "beta diversity" - a function of changing habitat. An example would be the rate at which the species composition of moss communities changes as you go higher on a mountain slope.
- gamma - The rate at which additional species are encountered as geographic replacements within a habitat type in different localities; tj. the species turnover rate with distance between sites of similar habitat, or with expanding geographic areas,
.....
divočák (ang. .)
mysl..."..".
DNA (ang. DNA)
(1) deoxiribonukleová kyselina, nachází se ve všech živých buňkách a v některých virech, nositelka dědičné informace.
(2) DNK ("DeoxyriboNukleová Kyselina") je dlouhá makromolekula, která má tvar dvojité šroubovice. Je to polymer (molekula s opakujícími se a vzájemně spojenými podobnými stavebními jednotkami) tvořená z podjednotek zvaných nukleotidy (které jsou tvořeny fosfátem, cukrem a bazí). V DNA je cukrem deoxyribóza. Čtaři typy bazí v DNA a jejich párové sekvence tvoří základ dědičné informace (genetického kódu) organizmu. Segmenty několika bazí molekuly DNA tvoří gen/geny.
dno (ang. .)
.."..".
doba (ang. period/epoch)
......."..".
- bronzová - historické období ......
- kamenná - Časové období vývoje lidské společnosti, tzv. lidského pravěku (16 000 - 6 000 let př. Kr.), charakterizované používáním kamenných nástrojů. Rozděluje se na starší, střední a mladší dobu kamennou (paleolit, mezolit, neolit).
- - mladší - období 6 000 - 2 000 let př. Kr.
- - starší - období ......
- ledová - glaciál, chladné období ve vývoji Země, během kterého byly pokryty rosáhlé mimopolární oblasti mocnými pevninskými ledovci nebo vysoká pohoří horskými ledovci (pleistocén).
- předhistorická - .......
- železná - Období, ve kterém se železo stalo základním výrobním materiálem člověka (zbraně, nástroje). Počátek doby železné závisí podle oblastí; ve střední Evropě připadá na dobu před asi 3 500 lety.
doba zpracování kořisti (ang. handling time)
Časový úsek, který predátor potřebuje k pronásledování, zdolávání a konzumování kořisti a svou přípravu na hledání další kořisti. B-H-T
dojení (ang. ......)
.....def. ...
Dollo (ang. .)
Louis Dollo (1857-1931) - belgický paleontolog, který formuloval zákon ireverzibility.
domestikace (ang. domestication)
Dlouhodobá cílevědomá lidská činnost, kterou byla z divokých zvířat vyšlechtěna domácí zvířata.
domestikovaný (ang. domesticated)
Živočich, který žije plně nebo částečně pod vlivem člověka. Srovnej "ferální".
domovský okrsek (ang. home-range)
Oblast normálně obývaná živočichem. Není nebo jen výjimečně obhajované území vůči jiným živočichům. Oblast, kterou živočich důkladně zná a pravidelně ji kontroluje. Srovnej "teritorium".
dormance (ang. dormancy)
Období neaktivity živočicha; rozsáhlé období snížené nebo silně redukované činnosti. Viz "estivace", "hibernace".
dorzální (ang. dorsal)
Vrchní (horní) strana povrchu.
dospělý (ang. adult)
Plně vyvinutý a dospělý živočich, který je fyzicky schopen rozmnožování. Jeho sociálně mentální vývoj však nebývá u většiny druhů dokončen.
dospívání (ang. Maturation)
Proces vedoucí k organizmus k plné diferencovanosti, funkčnosti a schopnosti se rozmnožovat. B-H-T
drabař (ang. .)
Označení pro velblouda dvouhrbého. Srovnej "dromedár".
dráp (ang. claw)
Většinou ostrý a špičatý útvar kožního původu na koncích prstů. Mnohdy používaný živočichem jako zbraň (např. šelmy). Kočkovité šelmy dovedou je dovedou zatahovat do zvláštních pochev.
dromedár (ang. .)
Označení pro velblouda jednohrbého. Srovnej "drabař".
druh (ang. species)
1. Základní úroveň zoologické klasifikace. Klasifikační úroveň nejblíže nižší pod skupinou rodu. Taxon zařazený na úrovni druhu. Skupina jedinců, která má společný evoluční původ, stejné vlastnosti a nároky na prostředí, je izolovaná svým rozmnožováním od ostatních druhů (reprodukční izolace).
2. Taxonomická jednotka obecně odkazující na skupinu živočichů, kteří mají podobné struktury a původ a jsou schopni vzájemného rozmnožování. Srovnej "poddruh", "rod".
- adventivní - Druh, který se v oblasti současného výskytu nevyvinul, nýbrž imigroval v nynější podobě z jiné oblasti.
- boreoalpinní - Takový, který po doznění glaciálu ustoupily jednak do arktické oblasti, jednak do vysokých hor mírného pásma (např. zajíc bělák).
- dominantní (ang. dominant species) - druh, který tvoří velkou část biomasy společenstva, nebo se vyskytuje ve vysokém počtu jedinců. B-H-T
- nejasný - ........
- oportunní (ang, oportunity species) - druh schopný využívat nepravidelně a prudce se měnící prostředí. B-H-T
- recentní - ....def.....
- typový (ang. type species) - ........
- zdivočelý - živočich, který se po domestikaci vrátil do volné přírody.
druhohory (ang. .....)
....def. ."..".
druhotný pohlavní dimorfizmus (ang. .)
Viz "dimorfizmus - sexuální".
druhová pestrost (ang. species richness)
Počet druhů ve společenstvu.
duhovka (ang. .)
.......def......"..".
dutina (ang. .)
...............
- břišní - .......
- hrudní - .......
- ústní - .......
- ..............
dvanáctník (ang. .....)
.....def. ..........
dwarfizmus (ang. dwarfism)
Označení pro fyziologicky malý vzrůst živočicha.
dýchání (ang. .)
Příjem a spotřeba molekulárního kyslíku (O2) a výdej oxidu uhličitého (CO2).
- rostlin - příjem kyslíku, který je nezbytný k aerobnímu dýchání rostlin. Do rostlinného těla vniká průduchy (lenticelami) a pokožkou.
dynamika (ang. dynamics)
- .......
- populace (ang. population dynamics) - proměny velikosti a hustoty populace v čase a prostoru. B-H-T

Použitá literatura


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno