Savci.upol.cz Úvod | Redakce | Teorie | Systém | Galerie | Dotazy | Literatura Savci.upol.cz

Výkladový slovník - M

názvy, pojmy, jména, definice, zkratky

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

M

m. (ang. m.)
Zkratka pro "mužský"; mužský rod.
M (ang. M)
Zkratka označující samčí pohlaví. Odvozeno od prvního písmene ang. "male".
macchie (ang. macchie)
Viz "chaparral".
Macroscelidea (ang. ...)
Bércouni. Řád malých, rejskům podobných savců aridních oblastí Afriky. Často jsou řazeni k hmyzožravcům (Insectivora). Jedná se o starobylou skupinu s velmi dlouhým vývojem. Od spodního oligocénu. KZ
magistr (ang. .)
...def.... Srovnej "bakalář".
mahút (ang. mahut)
Vůdce slonů; člověk, který vychovává a vede slony.
makroevoluce (ang. macroevolution)
Proces evoluce, při kterém se mění nejen jednotlivé znaky organizmu, ale podstatně i jeho stavba (morfologie). Tím vznikají nové formy vyšších taxonomických jednotek. Srovnej "mikroevoluce". KZ
mamma (ang. .)
...def....."..".
Mammalia (ang. .)
..........def ........."..".
mammaliologie (syn. mammalogie) (ang. Mammalogy)
Nauka o savcích. Vědní obor zabývající se studiem savců, tj. jedné ze tříd strunatců.
Latina ani starořečtina nemají ekvivalent pojmu "savec". Termíny "bestia" a "therion" mají poněkud jinou náplň. Proto se vychází ze slova "mamma", které v latině znamená prs, vemeno a jako anatomický termín mléčnou žlázu. Zatímco Angličani si z toho udělali podstatné jméno "mammal" a název vědeckého směru je tedy mammalogy, v češtině tam musíme nechat to i, proto mammaliologie. Ještě stojí za zmínku, že vědecký název Mammalia - na rozdíl od anglického mammals - nemá jednotné číslo. prof. Gaisler
mandibula (ang. .)
Viz "čelist - dolní".
mandril (ang. mandrill)
Druh paviána s výrazným pohlavním dimorfizmem. Samec má pestrý obličej i sedací mozoly.
manubrium (ang. manubrium)
......def. ..... Viz "..".
marazmus (ang. .)
Celková tělesná nebo i duševní sešlost jako důsledek stáří nebo prodělané choroby.
marokén (ang. .)
Označení pro černou formu safiánu.
Marsupialia (ang. Marsupialia)
....def....."..".
maskování (ang. .)
Viz "mimikry".
masožravec (ang. carnivor)
Živočich konzumující živočišnou potravu. Srovnej "predátor", "býložravec", "všežravec".
masožravost (ang. carnivory)
Konzumace živých živočichů nebo jejich částí jiným živočichem (nebo i rostlinou, např. ××××××). Viz též masožravec".
mateřské mléko (ang. maternal milk)
Viz "mléko - mateřské".
matriarchát (ang. matriarchat)
Typ sociální organizace mezi živočichy, kde je rodinná skupina vedena dominantní (alfa) samicí.
Mauritánie (ang. ...)
.....def.... "..".
maxilla (ang. .)
Viz "čelist - horní".
medicína (ang. ..)
Viz "lékařství".
mediterán (ang. Mediterran)
Biogeografická oblast okolo Středozemního moře, která je charakteristická chladnými a vlhkými zimami a suchým létem.
medovka (ang. .)
Myslivecké pojmenování kuny lesní. Viz také pelešnice a větevnice.
medvěd (ang. bear)
Souhrnný název savců rodů Ursus, Melursus, Helarctos aj. z řádu šelem. Na světě žije celkem 7 druhů medvědů, které se živí smíšenou potravou. Druhy žijící v chladných oblastech upadají přes zimu do nepravého zimního spánku.
- jeskynní - vyhanulý zástupce medvědovitých šelem - Ursus spealus. Žil v pleistocénu Evropy. Dosahoval hmotnosti 250 - 300 kg, jeho hlava měřila na délku 32 cm, měl klenuté čelo a krátké silné nohy. Jeskynní medvěd se dožíval 20 let a byl převážně býložravý.
OTTO
meióza (ang. .)
Redukční dělení. Zvláštní typ dělení buněčného jádra, při němž se u dceřiných jader ve srovnání s "mateřskými" jádry snižuje počet chromozómů na polovinu. Z diploidních jader tak vznikají haploidní jádra.
mj. (ang. beside)
Mimo jiné.
melanický (ang. melanistic)
Mající vysoký stupeň tmavé pigmentace pokožky nebo srsti, která způsobuje tmavé až zcela černé zbarvení živočicha.
melanin (ang. .)
....def...."..".
melanizmus (ang. melanism)
.......
menstruace (ang. .....)
.."..".
mentum (ang. mentum, chin)
Latinsky "brada".
meristické znaky (ang. .)
.."..". OP
metabolizmus (ang. metabolism)
Souhrnné označení pro všechny chemické a energetické změny probíhající v živém organismu, které jsou zdrojem energie pro životní pochody a zdrojem látek potřebných pro výstavbu a obnovu opotřebovaných částí těla.
- aerobní - metabolizmus, který probíhá za přítomnosti kyslíku, jenž se uplatňuje přímo v chemických procesech.
- anaerobní - metabolizmus, který probíhá bez přítomnosti kyslíku. Pro chemické pochody se využívají jiné prvky.
- bazální - látková výměna zabezpečující život organizmu za zcela základních podmínek (vleže, s vyloučením pohybu, za přiměřené teploty atd.). Je nutný pro udržení činnosti srdce, dýchání apod.
metacarpus (ang. .)
.."..".
metafaze (ang. )
Jedna z fází dělení buněčného jádra mitózy. V jejím průběhu se chromozómy zkracují, tloustnou a seskupují se v ekvatoriální rovině buňky.
metapodium (ang. .)
Část končetiny zahrnující metacarpus a metatarsus.
metatarsus (ang. .)
.."..".
Metatheria (ang. Metatheria)
....def...."..".
metoda (ang. method)
.."..".
- opakovaného odchytu (ang. capture-recapture) - odhadivání velikosti populací pohyblivých organizmů, obvykle živočichů, při níž se jeden nebo více vzorků (skupin jedinců) odchytí, označí a vypostí. Po jednom nebo více opakovaných odchytech se zjišťuje poměr odchycených, označených a neoznačených jedinců. Obecně, vysoký poměr v malých populacícha nízký ve velkých. B-H-T
mezimozek (ang. ....)
...def. ....."..".
mezek (ang. mule)
Kříženec hřebce (samce koně) a oslice (samice osla). Srovnej "mul".
mezoblast (ang. .)
.."..".
mezolit (ang. mesolith)
Střední doba kamenná, kulturní epocha staršího holocénu.
mezozoikum (ang. mesozoikum)
.."..".
Mgr. (ang. Mgr.)
...de.f...... Srovnej "Bc.".
migrace (ang. migration)
Pohyb (stěhování) jedinců (a často celých populací) z jedné oblasti do jiné. Migrace může být podmíněna nepříznivými přírodními podmínkami (zima, nedostatek potravy) nebo s obdobím rozmnožování (přesun do oblastí vhodných pro porod mláďat). Srovnej "emigrace", "imigrace".
migrant (ang. .)
.."..".
- částečný - Druh, jehož některé populace migrují, zatímco jiné jsou stálé.
mihule (ang. lamper eel)
.."..".
mícha (ang. .)
....def....."..".
- prodloužená - ....def.... .."..".
mikroevoluce (ang. microevolution)
Evoluce na vnitrodruhové úrovni uvnitř populace. Mikroevoluce vede pouze k vytváření nových ras a poddruhů. Srovnej "makroevoluce". KZ
mikroorganizmus (ang. microorganism)
......def. ..... Viz "..".
mimikry (ang. mimicry)
Ochranné zbarvení. Jde o podobnost organizmu (napodobitele) buď jinému organizmu, nebo neživému předmětu (viz mimeze), která pravděpodobně poskytuje napodobiteli výhody v rámci přirozeného výběru. Za mimikry považujeme i napodobení pachu (např. u hmyzu nebo květů orchidejí).
mimeze (ang. .)
Ochranné zbarvení nebo tvar těla živočicha, který se podobá předmětům ve svém prostředí (kamenům, listům, trnům apod.) na nichž žijí a s nimiž opticky téměř splývají.
mimochodník (ang. ?ambleous)
Živočich, který se pohybuje chůzí tak, že vykračuje dopředu současně oběma končetinama na jedné straně těla (např. sloni).
miocén (ang. Miocene)
Geologické období před zhruba 25 až 5 milióny lety.
míšenec (ang. .)
.."..".
mitóza (ang. .)
...def....."..".
mládě (ang. .)
.....def....."..".
- krmivý typ - .....def.....
- nekrmivý typ - .....def.....
mléko (ang. milk)
....def...."..".
- mateřské - ......"..".
mléčná žláza (ang. .....)
Viz "žláza - mléčná".
mléčné políčko (ang. .....)
.."..".
mlžný les (ang. .)
Viz "les - mlžný".
mnohotvárnost (ang. polymorphism)
Existence několika forem jedinců jednoho druhu nebo populace, kromě forem, které jsou prostým výsledkem rekurentní mutace. B-H-T
močová trubice (ang. .....)
Viz "trubice - močová".
močovod (ang. .....)
...."....".
model (ang. model)
.."..".
- optimálního jídelníčku (ang. optimal diet model) - matematické vyjádření výběru kořisti, který se teoreticky konzumentu nejlépe energeticky vyplácí. Modelu se užívá jako měřítka pro ohodnocení skutečného chováníkonzumenta. B-H-T
modulární organizmus (ang. modular organism)
Viz "organismus - modulární".
molár(y) (ang. molar)
Stolička. Viz "stolička(y)".
molekulární genetika
Viz "genetika - molekulární".
Moluky (ang. .)
.."..".
monodaktylie
Končetina s jedním prstem a s jedním metapodiem. Je výsledkem fylogenetického vývoje od forem s větším počtem metapodií a prstů.
monogamie (ang. monogamy
Vztah, v němž živočichové žijí v době rozmnožování nabo stále v párech.
monofágie (ang. monophagy)
Případ, kdy organizmus konzumuje (se živí) pouze jedním typem potravy.
Monotreme
The monotremes are the only egg-laying mammals. They include the platypus and the echidnas (e.g. the long-nosed echidna).
monotypický (ang. monotypic)
Odkazující na rod, který zahrnuje pouze jediný druh. Srovnej "polytypický".
montánní (ang. montane)
Příslušející horským oblastem.
morda (ang. .)
Myslivecké označení pro tlamu šelem.,Pro menší druhy jako např. kuny nebo lasice používáme zdrobnělinu - mordička.
morfogeneze (ang. morphogenesis)
Vývopj velikosti, tvaru a jiných strukturních rysů organizmu. B-H-T
morfologie (ang. morphology)
(1) ....
(2) Tvar a struktura organizmu (živočicha).
mortalita (ang. mortality)
..... Srovnej "natalita".
moře (ang. sea)
....def....
- Sargasové -
- Středozemní -
- Jihočínské -
morula (ang. .)
....def...."..".
most (ang. .)
...def....."..".
- pevninský - .....
- Varolův - .....
motolice (ang. .)
..def...."..".
mozeček (ang. .)
...def....."..".
mozek (ang. .....)
...def. ....."..".
- přední - ...def. .....
- zadní - Část CNS složená z prodloužené míchy, Varolova mostu a mozečku, která obsahuje čtvrtou komoru mozkovou.
mramor (ang. marble)
Metamorfovaná karbonátová hornina. Mramory mohou být nejrůznějších barev podle příměsi minerálů nebo fosilií. Využívají se ve stavebnictví, sochařství a architektuře. Světoznámá naleziště jsou v Itálii (Carrara), v Řecku (Paros) a v severním Portugalsku.
KZ
mrchožrout (ang. scavanger)
(1) Živočich, který se živí zdechlinami. "Uklízí" uhynulá zvířata nebo zbytky toho, co ulovili a nesežrali jiné šelmy.
(2) Konzument mrtvých živočichů.
mrtvý (ang. dead)
...........
mrva (ang. ....)
....def. ..."..".
mul (ang. gauze)
Kříženec klisny (samice koně) a osla (samce osla). V poslední době se získávají muli i klonováním. Mul je, až na vzácné výjimky, jedinec neplodný. Ve středověku se těšili největší úctě muli vzniklí křížením klisen tažných koní plemene mullasier (jméno napovídá, že tito koně byli určeni přednostně právě k produkci mulů) s mohutnými osly z kraje Pitou. Srovnej "mezek".
murein (ang. .)
.."..".
musofobie (ang. .)
Porucha myšlení a emocí charakterizována chorobným strachem z myší.
mustang (ang. bronco, mustang)
........... ........
mutace (ang. mutation)
.....def. ....."..".
- náhodná - ....
- přeskoková - ....
- rekurentní -
- somatická - ....
- .... - ....
mutualizmus (ang. mutualism)
Interakce mezi jedinci dvou (nebo několika) druhů, která pozitivně ovlivňuje jejich růst či velikost jejich populací. "..".
- fakultativní (ang. facultative mutualism) - stav, kdy jeden nebo oba druhy mutuálních vztahů mohou přežít a udržet své populace při absenci druhého partnera. B-H-T
- obligátní (ang. obligate mutualism) - podmínka, při níž je mutualistický vztah s jiným druhem, podstatný pro přežití druhu.
myslivec (ang. .)
....def.. . Srovnej "lovec".

Použitá literatura


A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž

Copyright © Tomáš Matyáštík & Marek Bryl, 2001–2005 aktualizováno