Savci.upol.cz Copyright - Autorská práva - Citování Savci.upol.cz
 
  Informace na těchto stránkách jsou k dispozici zdarma. Stránky tvoříme ve svém volném čase a bez nároku na výdělek, odměnu nebo jiný profit. Našim cílem je přispět ke vzdělávání a zpřístupnit nejrůznější informace o savcích široké veřejnosti.

  Podle zákona ČR č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), je obsah i programové postupy na internetových stránkách "www.savci.upol.cz" považován za autorské dílo. Některé části této encyklopedie (systém, galerie, literatura, slovník atd.) jsou ve smyslu znění tohoto zákona považovány též za díla souborná. Jednotlivé fotografie použité na stránkách jsou chráněny jako díla fotografická a práva k nim náleží jejich autorům. Autorská práva a duševní vlastnictví k dílu jako celku nesou Marek Bryl a Tomáš Matyáštík. Dílčí pasáže zpracované jinými osobami jsou pak duševním vlastnictvím osob u těchto pasáží uvedených. Tato práva vznikají automaticky spolu s dílem a platí bez ohledu na to, zda je to u díla uvedeno či nikoli. Stránky tedy plně podléhají ochraně výše uvedeného zákona a není povoleno nelegální nakládání s nimi.

  Pokud chcete dílo užít (ve smyslu § 12, odst. 4; tj. jinak, než pro osobní potřebu) je nutné získat souhlas autora. Užitím díla se rozumí citování, použití či zveřejnění díla nebo jeho části; ať už v tištěné, elektronické či jiné formě. Povinnost získat souhlas autora nevzniká při užití díla k účelům vědeckým, vyučovacím či jiným vzdělávacím účelům (§ 31). Stále ale platí, že vždy musíte uvést jméno autora, název díla a pramen.

  V souladu s ČSN ISO 690-2 je autory doporučena následující citační forma:

BRYL, Marek & MATYÁŠTÍK, Tomáš. Savci - Internetová encyklopedie [on-line]. Univerzita Palackého Olomouc, © 1998–2005.
Poslední aktualizace , [datum vašeho citování], dostupné na WWW: <http://www.savci.upol.cz>.

nebo v mezinárodní verzi:

BRYL, Marek & MATYÁŠTÍK, Tomáš. Mammals - Internet encyclopedy [on-line]. Palacký University Olomouc, © 1998–2005.
Last upddate , [date of your citatition], available at WWW: <http://www.savci.upol.cz>.

  V případě, že citujete pouze určitou část, uveďte v bibliografickém odkazu datum poslední aktualizace konkrétní citované stránky. To se nemusí totiž shodovat s datem poslední aktualizace stránek jako celku.

  Pokud budou stránky využívány nevhodným způsobem, budou zavedena restrikční opatření a přístup na stránky bude omezen, případně licencován. 

Přejeme Vám užitek z naší práce
Autoři


© Savci.upol.cz 2003–2004